Pravilnik sklada Jerneja Šugmana

P R A V I L N I K

 

1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Sklad Jerneja Šugmana je ustanovljen na izredni skupščini Združenja dramskih umetnikov Slovenije dne 9. februarja 2018 z namenom štipendiranja mladih talentov s področja dramskih umetnosti za dodatno izpopolnjevanje ali šolanje ter pomagati iz razpoložljivih sredstev članom pri razvijanju njihovih ustvarjalnih potencialov.

Ustanovitelj sklada je Združenje dramskih umetnikov Slovenije, ki ga zastopa predsednik/ca.

Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.

Naslov sedeža sklada je: Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

e-naslov: sklad@zdus.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 8842 597

Davčna št. 79001173

Druge dejavnosti Sklada Jerneja Šugmana so promoviranje dramske umetnosti in uprizoritvenih ustvarjalcev, založništvo in promocije, organizacija izobraževanja, podeljevanje strokovnih nagrad in priznanj.

 

2. člen

PRAVILNIK

Pravilnik določa naloge in način dela.

Pravilnik opredeljuje oblike in načine pridobivanja in izrabe sredstev, pogoje za pridobitev sredstev s strani kandidatov za štipendije in določa pogoje za medsebojne obveznosti med štipendisti in Združenjem dramskih umetnikov Slovenije.

Popravke in dopolnitve lahko predlaga vsak pooblaščen član ustanovitelja. Sprejeti morajo biti z absolutno večino vseh prisotnih na seji skupščine, na kateri se obravnavajo popravki in dopolnitve pravilnika, oziroma z absolutno večino izvršilnega odbora ZDUS.

 

3. člen

SESTAVA SKLADA

Organa sklada sta upravni odbor in strokovna komisija za štipendije in druge dejavnosti Sklada Jerneja Šugmana.

Komisija Sklada Jerneja Šugmana, ki je strokovni organ, se določi s posebnim sklepom izvršilnega odbora ZDUS in deluje samostojno. Sestavljena je iz petih strokovnjakov, od katerih so trije člani ZDUS, dva člana te komisije pa sta zunanja strokovnjaka. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Nad delom komisije, ki je v svojem odločanju avtonomna, bdi upravni odbor Sklada Jerneja Šugmana.

Upravni odbor je sestavljen iz petih članov. Od tega so trije člani ZDUS-a. En član od treh članov je predsednik ZDUS-a. Dodatna dva člana pa imenuje izvršilni odbor ZDUS. Mestna občina Ljubljana ima v upravnem odboru Sklada Jerneja Šugmana enega stalnega člana. Število članov upravnega odbora se lahko poveča, če za to izrazi željo kakšen vsakoletni donator v sklad. Upravni odbor predlaga skupščini ZDUS-a finančni plan in finančno poročilo in poročilo o delovanju sklada. Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, pri čemer ima glas predsednika upravnega odbora v primeru neodločenega števila glasov dvojno vrednost.

Sklad navzven zastopa in predstavlja vsakokratni predsednik ZDUS-a.

OSTALE DOLOČBE

Člani komisije in upravnega odbora so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov in v ta namen se katalogi podatkov vodijo v skladu z veljavnimi predpisi o varovanje osebnih podatkov in predpisi o poslovni tajnosti.

Delo v komisiji sklada ni plačano in pomeni prispevek k uspešnosti sklada.

 

4. člen

OBLIKE IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV

V Sklad Jerneja Šugmana prispevajo sredstva fizične in pravne osebe kot donatorji ali podporniki. Sredstva se lahko pridobivajo tudi z lastnimi programskimi akcijami društva, iz javnih razpisov in drugih virov.

Sredstva donatorjev se zbirajo na posebnem transakcijskem računu, ki ga vodi v ta namen Združenje dramskih umetnikov Slovenije. Naziv transakcijskega računa je Združenje dramskih umetnikov Slovenije- Sklad JŠ. Številka IBAN SI56 6100 0001 8842 597.

Sklad z vsemi sklene pogodbe, ki urejajo medsebojne obveznosti.

Sklad ostaja odprt za vse, ki bi se želeli donirati.

Ustanovitelj si pridrži pravico do izbire in pridobivanja donacij s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb. Upravni odbor obravnava vsakoletno finančno situacijo oz. prispevke vseh podpisnikov. Na tej osnovi sprejme finančno konstrukcijo za podelitev vsakoletnih nagrad.

 

5.člen

OBLIKE IN NAČINI IZRABE SREDSTEV

 

ŠTIPENDIRANJE

 

SPLOŠNI POGOJI

Štipendisti morajo biti študentje določene dramske smeri ali v času razpisa štipendije opravljati delo na področju dramske umetnosti, za katerega se prijavljajo. Materialno stanje kandidata za pridobitev štipendije ni najpomembnejše, lahko pa vpliva na višino odobrenih sredstev. Temeljni pogoj za pridobitev sredstev je nadarjenost in želja za razvojem. Kandidati se prijavljajo na razpise, ki so javni. Komisija lahko s kandidati opravi tudi razgovor. Prijave morajo vsebovati vse podatke, ki so potrebni za presojo komisije Sklada Jerneja Šugmana, in za določene projekte tudi predvideno finančno konstrukcijo, v skladu s pogoji posameznega razpisa.

S podpisom pogodbe o štipendiji kandidati postanejo pridruženi člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Njihov status v društvu ureja statut društva.

Podrobnejše pogoje za pridobitev sredstev, potek razpisov, pravila in ostale podrobnosti pripravi komisija Sklada Jerneja Šugmana.

Štipendije so načeloma individualne, namenjene za šolanje ali izpopolnjevanje kandidatov, umetniške projekte ali raziskovalno delo. Imajo lahko različno trajanje, vendar le-to ne sme presegati enega leta, v izjemnih primerih lahko komisija štipendijo podaljša na podlagi prijave in dokazil. Sklad v okviru štipendiranja štipendistom omogoča nadaljevanje študija na magistrski stopnji, udeležbe na različnih seminarjih in poletnih šolah ter druge oblike izobraževanja ali raziskovanja ali umetniškega dela.

Višina sredstev je lahko različna in jo na predlog komisije Sklada Jerneja Šugmana potrdi izvršilni odbor.

Sredstva za mesečne individualne štipendije ne smejo presegati višine minimalne plače v RS. Kandidatom se izplačujejo mesečno in sicer do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Za druge oblike študija/projektov sklad direktno poravnava stroške na podlagi popolnih predloženih dokumentacij.

 

UREJANJE MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI

Izbrani kandidati podpišejo s Skladom pogodbo, ki vsebuje obveznosti Sklada in obveznosti kandidata.

Prejemniki sredstev sklada so dolžni vestno izpolnjevati sprejete obveznosti in o uspehu obveščati komisijo Sklada. Ob zaključenem izobraževanju/projektu/raziskovalni nalogi oziroma po preteku enega leta štipendiranja so dolžni skladu predložiti potrdilo in poročilo. Prav tako so prejemniki sredstev dolžni sodelovati na vseh javnih nastopih v okviru sklada. V dogovoru s Skladom Jerneja Šugmana lahko javno predstavi svoje umetniško delo. Javna razglasitev prejemnikov štipendije je vsako leto najkasneje meseca septembra.

 

DRUGE OBLIKE IZRABE SREDSTEV

Sklad na podlagi sprejete strategije finančno lahko pokriva tudi druge dejavnosti sklada, ki so del strategije sklada.

 

6.člen

KONČNE DOLOČBE

Pravilnik je bil sprejet na skupščini Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Veljati začne z dnem podpisa.

Spremembe pravilnika je sprejel izvršilni odbor ZDUS na 5. korespondenčni seji, dne 11. 4. 2019.

 

Ljubljana, 10. aprila 2019

Za ustanovitelja: Saša Pavček, predsednica