O društvu

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija poklicnih dramskih umetnikov, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic. ZDUS deluje kot društvo v javnem interesu in je pravna oseba zasebnega prava.

Nameni in cilji društva

Nameni in cilji našega strokovnega društva so:

 • skrb za razvoj gledališke kulture in dramske umetnosti,
 • spremljanje zakonodaje na področju kulture in socialna zaščita članov,
 • skrb za ustrezno kvaliteto dramske stroke,
 • navezava in ohranjanje stikov s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • seznanjanje javnosti in članstva s problemi stroke,
 • zavzemanje za upoštevanje moralnih norm in etičnosti pri delovanju.

ZDUS uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, tako da:

 • smo člani Kulturniške zbornice Slovenije in sodelujemo v njenih organih ter izdajamo strokovna mnenje za prosilce statusa samostojnih ustvarjalcev na področju kulture,
 • spremljamo in ocenjujemo stanje na področju kulture in uresničevanja nacionalnega kulturnega programa ter dajemo v zvezi s tem mnenja, pobude in predloge Ministrstvu za kulturo in drugim zainteresiranim institucijam,
 • predlagamo člane v strokovne svete javnih zavodov, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti
 • ustreznim komisijam predlagamo kandidate za državne in druge nagrade s področja kulture,
 • v okviru svoje mednarodne dejavnosti častno predstavljajmo Slovenijo in njeno kulturo s posebnim poudarkom na slovenskem igralstvu in gledališču,
 • dajemo strokovno pomoč svojim članom v okviru delovanja društva,
 • ščitimo interese gledališke stroke,
 • sodelujemo s sindikatom pri oblikovanju kolektivnih pogodb med reprezentativnim panožnim sindikatom in delodajalci,
 • skrbimo za strokovno izpopolnjevanje svojih članov, organiziramo predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje za svoje člane,
 • organiziramo in spodbuja izmenjavo dramskih umetnikov doma in v tujini,
 • izdajamo strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,
 • posredujemo mnenje oz. priporočilo za pridobitev viz tujcem, ki so angažirani na področju dramske umetnosti,
 • organiziramo in uprizarjamo gledališke predstave in druge prireditve,
 • vsako leto podeljujemo svojim članom priznanja ZDUS,
 • sodelujemo z ITI – International Theatre Institute in skrbimo za slovenski center ITI,
 • skrbimo za upokojene člane, da ohranijo stik z gledališko umetnostjo,
 • v dogovoru z gledališči omogočamo svojim članom brezplačne oglede predstav.