O članstvu

Članstvo v Združenju dramskih umetnikov Slovenije zaposlenim na področju dramske umetnosti zagotavlja varovanje pravic v domačem in mednarodnem prostoru. Moč Združenja je v sodelovanju vseh, ki jim dramska umetnost pomeni osnovni poklic. Organiziranost v strokovno skupnost omogoča udejanjanje pomembnih sprememb na področju dela, trga dela in kulturne politike.

Z večanjem števila članov, ki s poznavanjem posameznih področij dela gradijo skupno celoto, se veča vpliv in možnost uresničevanja izpostavljenih potreb in vrednot. S tem se gradi čvrsta strokovna skupnost, ki lahko upravičeno vpliva na razvoj področja dramskih umetnosti.

Ob razumevanju nujnosti usmerjanja v trajnostni razvoj, Združenje že uresničuje izvrševanje delovnopravnih odnosov, položaja dramskih umetnikov v družbi in zakonodaje. 

Ker zgolj povezana organiziranost zaposlenih osmišlja udejanjanje ažurnega odzivanja, ki ga prinaša sprotno obveščanje Vas, v kolikor izpolnjujete pogoje pozivamo, da razmislite o prednostih pridružitve Združenju, ki skrbi za strokovnost in ugled naše dejavnosti. 

Včlanitev pomeni sodelovanje, izmenjavo izkušenj tudi z mreženjem z nečlani, ki jim Združenje nudi posredno in neposredno zastopniško delovanje. Skupen cilj članov in nečlanov namreč temelji na nenehnem osveščanju o pomembnosti dramske umetnosti za skupnost, njenem razvoju, ter na jasni etični in strokovni drži vseh, ki delujemo na področju dramske umetnosti. Pomeni ohranjanje vrednot, ki jih brez sodelovanja in solidarnosti vseh, ki delujemo na področju dramske umetnosti ni mogoče uresničevati. 

Člani društva so upravičeni do različnih ugodnosti:

 • brezplačni ogledi gledaliških predstav v slovenskih in tujih gledališčih
 • možnost voliti in biti izvoljen v organe Združenja
 • možnost kandidature za nagrade oziroma priznanja ZDUS
 • možnost mednarodnega povezovanja in dela v tujini (članstvo FIA).

Kako se pridružiti

Redni član ZDUS lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki mu je dramska umetnost osnovni poklic, ki sprejme statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član ZDUS ter v ta namen upravnemu odboru poda pisno prošnjo (prijavnico), ki ji priloži bibliografijo s podatki o delu na področju dramske umetnosti in plača članarino. Član ZDUS lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Članstvo v ZDUS je prostovoljno. Člani prejmejo člansko izkaznico, s katero lahko uveljavljajo ugodnosti članstva.

Častni član ZDUS je lahko javni kulturni ali družbeni delavec, ki ima posebne zasluge za dramsko umetnost. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član ZDUS, nima pravice odločanja.

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe ZDUS,
 • da sodelujejo pri delu ZDUS,
 • da dajejo predloge organom ZDUS k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja ZDUS,
 • da sprejmejo nagrade in pohvale za dosežene uspehe v ZDUS in izven njega,
 • da prejmejo priznanje ZDUS,
 • da so seznanjeni s programom, njegovim uresničevanjem in finančnim poslovanjem ZDUS.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov ZDUS,
 • da aktivno sodelujejo pri delu ZDUS in z osebnim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ZDUS,
 • da redno plačujejo članarino, ki jo določi IO ZDUS,
 • da varujejo ugled ZDUS,
 • da dajejo ZDUS informacije, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog,
 • da skrbijo za premoženje ZDUS.

Članarina:

Letna članarina znaša 40,00 € in jo je potrebno plačati do konca koledarskega leta na transakcijski račun ZDUS.
Samostojni člani lahko članarino poravnajo v dveh obrokih.
Upokojeni člani plačajo 20,00 € članarine.