Neigralske nagrade: Pravilnik o priznanjih ZDUS

Na podlagi 35. člena statuta Združenja dramskih umetnikov Slovenije in na podlagi sklepa Izvršilnega odbora društva z dne 11. decembra 2018 objavljam dopolnjen in spremenjen pravilnik o nagradi ZDUS “Polde Bibič” za življenjsko delo in nagradi ZDUS “Marko Slodnjak” za dveletno obdobje.

Izvršilni odbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) v skladu z določili statuta ZDUS ter v smislu nenehne rasti umetniškega razvoja članovZDUS v zvezi s tem sprejema:

PRAVILNIK O NAGRADI ZDUS “POLDE BIBIČ” (nekdanji veliki bršljanov venec) ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, LUTKOVNIH, RADIOFONSKIH, GLASBENIH, NOVOMEDIJSKIH STVARITEV ITD. ZA ŽIVLJENJSKO DELO


IN

PRAVILNIK O NAGRADI ZDUS “MARKO SLODNJAK” (nekdanji bršljanov venec) ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE V OBDOBJU DVEH LET NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, LUTKOVNIH, RADIOFONSKIH, GLASBENIH, NOVOMEDIJSKIH STVARITEV ITD.


1. člen
Prva nagrada se imenuje: nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Polde Bibič” za življenjsko delo. Druga nagrada se imenuje: nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Marko Slodnjak” za dveletno obdobje.

2. člen
a) Nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Polde Bibič” za življenjsko delo je stalna in se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd.

b) Nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Marko Slodnjak” za dveletno obdobje (od 1. januarja preteklega leta do 31. decembra v dveletnem obdobju) je stalna in se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd.

3. člen
Vsako leto se podeli ena nagrada za življenjsko delo in ena za dveletno obdobje. Komisija ima možnost, da nagrad ne podeli, če meni, da nobeden od prispelihpredlogov ne ustreza splošno uveljavljenim kakovostnim standardom.

4. člen
Nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Marko Slodnjak” za dveletno obdobje se podeljuje ne glede na obseg dela, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih umetniških dosežkov.

5. člen
Prejemniki nagrad ZDUS so lahko samo člani ZDUS.
Nagrada za življenjsko delo in nagrada za dveletno umetniško obdobje se lahko podeličlanu/članici ZDUS samo enkrat, vendar drugo ne izključuje prvega.
Nagrado ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let.

6. člen
Nagradi ZDUS se podelita iz razpoložljivih sredstev.

7. člen
Nagradi ZDUS se podelita v obliki plakete z logotipom ZDUS, nagrada za življenjsko
delo pa tudi v obliki umetniškega dela.

8. člen
Finančna sredstva za nagradi ZDUS vsako leto posebej določi Izvršni odbor ZDUS na
redni seji in v skladu s finančnimi možnostmi.

9. člen
Nagradi ZDUS se podelita vsako leto ob svetovnem dnevu gledališča (27. marec).

10. člen
Za podelitev nagrad Izvršni odbor ZDUS vsako leto imenuje komisijo (ki je načelomaista kot za podeljevanje nagrad za igralske dosežke), praviloma iz vrst že nagrajenihčlanov/članic ZDUS. Mandat komisije traja dve leti (od začetka gledališke sezone do
konca gledališke sezone v drugem letu).

11. člen
Komisija za nagrade ZDUS šteje tri člane in je pri svojem delu in odločanju samostojna.

12. člen
Ob imenovanju članov komisije za nagrade ZDUS IO ZDUS izda pisni akt oimenovanju člana/članice v komisijo za nagrade. Člani komisije po imenovanju oziroma pred začetkom dela podpišejo izjavo o zavezanosti k molčečnosti, ki traja do javne objave imen nagrajencev.

13. člen
Odločitev komisije za nagrade ZDUS je pravno veljavna, če je glasovanje komisije
soglasno. Če se komisija ne more odločiti soglasno, lahko število nagrad zmanjša.

14. člen
Članom komisije se povrnejo stroški v zvezi z delom komisije po oddanem poročilu in
izkazu stroškov.

15. člen
Ob presojanju o predlogih za podelitev nagrad ZDUS komisija piše zapisnik, ki ga po opravljenem delu preda Izvršilnemu odboru ZDUS, in ga tako seznani s svojimiodločitvami. Komisija lahko določi zunanjega zapisnikarja, a le z vedenjem IO ZDUS.Končni zapisnik mora vsebovati seznam imen vseh predlaganih kandidatov in imen nagrajencev.

16. člen
Ob predlogih za podelitev nagrad ZDUS mora komisija pripraviti tudi pisno obrazložitev.

17. člen
Nagrado ZDUS “Polde Bibič” za življenjsko delo in nagrado ZDUS “Marko Slodnjak”za dveletno obdobje na predlog komisije za nagrade vsako leto podeljuje predsednik/predsednica IO ZDUS, v njegovi/njeni odsotnosti pa podpredsednik/podpredsednica.
Če je tudi ta zadržan/-a, nagradi podeli predsednik/predsednica komisije za nagrade alipa član/članica IO ZDUS.

18. člen
Komisija za nagrade izvoli predsednika/predsednico.

19. člen
Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS vsako leto najkasneje do 20. januarja s priporočeno pošto ali po elektronski pošti s povratnico pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijoin posnetki predstav ali drugimi prilogami. Posnetki in priloge se pošljejo elektronsko(povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov, poslanih po redni pošti, IO ZDUS ne vrača. Na poštni ovojniciali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano “nagrade ZDUS”. Predlogi za nagrade ZDUS, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani. Kandidate za nagrade ZDUS predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani/članiceZDUS. Predlogi za nagrado ZDUS “Polde Bibič” za življenjsko delo ostanejo v veljavišest let in se priključijo vsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisijaobravnava enakovredno z na novo prispelimi.
Razpis za vse nagrade ZDUS je javen in se objavi najkasneje mesec dni pred iztekom roka za oddajo predlogov. Razpis izda predsednik/predsednica ali tajnik/tajnica IO ZDUS. Razpis se lahko objavi tudi v tiskanih medijih in na svetovnem spletu, če finančna sredstva to dopuščajo.

20. člen
IO ZDUS je dolžan informacijo o prejemnikih nagrad posredovati sredstvom javnega obveščanja, gledališkim in drugim umetniškim vodstvom in po potrebi ministrstvu za kulturo. Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Izvršilni odbor ZDUS.

22. člen
Morebitne spremembe ali dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku.

Ljubljana, 11. 12. 2018 Saša Pavček, predsednica