Igralske nagrade: Pravilnik o priznanjih ZDUS

Na podlagi 35. člena statuta Združenja dramskih umetnikov Slovenije in na podlagi sklepa izvršilnega odbora društva objavljam dopolnjen in spremenjen pravilnik o nagradah ZDUS za igralske umetniške dosežke in za igralsko nagrado “Marija Vera”.

Izvršni odbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju IO ZDUS) vskladu z določili statuta ZDUS ter v smislu nenehne rasti umetniškega razvoja članov inčlanic ZDUS ustanavlja igralsko nagrado ZDUS “Duša Počkaj” za dveletno obdobje in igralsko nagrado ZDUS “Marija Vera” za življenjsko delo ter v zvezi s tem sprejema:

PRAVILNIK
ZA IGRALSKO NAGRADO ZDUS “DUŠA POČKAJ” ZA DVELETNO OBDOBJE
IN
ZA IGRALSKO NAGRADO ZDUS “MARIJA VERA” ZA ŽIVLJENJSKO DELO


1. člen
Nagradi se imenujeta: igralska nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije
“Duša Počkaj” za dveletno obdobje in igralska nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije “Marija Vera” za življenjsko delo.

2. člen
Nagrade ZDUS so stalne in se podeljujejo vsako leto. Igralski nagradi ZDUS “Duša Počkaj” se podeljujeta za igralske umetniške dosežke, uprizorjene v dveletnem obdobju od 1. januarja preteklega leta do 31. decembra tekočega leta, igralska nagrada ZDUS “Marija Vera” pa za življenjsko delo.

3. člen

Vsako leto se podelijo tri nagrade. Ena od njih je po odločitvi žirije igralska nagrada
ZDUS “Marija Vera” za življenjsko delo.

4. člen
Igralska nagrada ZDUS “Duša Počkaj” se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s
posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov.

5. člen
Prejemniki igralskih nagrad ZDUS so lahko samo člani/članice ZDUS. Igralska nagrada ZDUS “Duša Počkaj” za dveletno obdobje se lahko članu/članici ZDUS podeli samo enkrat.

6. člen
Igralska nagrada ZDUS “Marija Vera” za igralski opus je priznanje ZDUS za življenjsko delo in ga lahko prejme član/članica ZDUS, ki je nastopal/-a vsaj 25 let. To nagrado lahko dobi tudi, če je že dobil/-a priznanje ali nagrado ZDUS za umetniške dosežke v določenem letu.

7. člen
Nagrade ZDUS se podeljujejo iz razpoložljivih sredstev.

8. člen
Nagrade ZDUS se podelijo v obliki plakete z logotipom ZDUS, igralska nagrada ZDUS
“Marija Vera” za življenjsko delo pa tudi v obliki likovnega dela.

9. člen
Finančna sredstva za nagrade ZDUS vsako leto posebej določi IO ZDUS na svoji redni
seji v skladu s finančnimi možnostmi.

10. člen
Nagrade ZDUS se podelijo vsako leto ob svetovnem dnevu gledališča (27. marec).

11. člen
Za podelitev nagrad Izvršni odbor ZDUS vsako leto imenuje komisijo (ki je načelomaista kot za podeljevanje nagrad za neigralske dosežke), praviloma iz vrst že nagrajenihčlanov/članic ZDUS. Mandat komisije je traja dve leti (od začetka gledališke sezone do konca gledališke sezone v drugem letu).

12. člen
Komisija za nagrade ZDUS šteje tri člane in je pri svojem delu in odločanju samostojna.

13. člen
Ob imenovanju članov komisije za nagrade IO ZDUS izda pisni akt o imenovanjučlana/članice v komisijo. Člani komisije po imenovanju oziroma pred začetkom dela podpišejo izjavo o zavezanosti k molčečnosti, ki traja do javne objave imen nagrajencev.

14. člen
Odločitev komisije za nagrade ZDUS je pravno veljavna, če je glasovanje komisije soglasno. Če se komisija ne more soglasno odločiti, lahko število nagrad zmanjša.

15. člen
Članom/članicam komisije se povrnejo stroški v zvezi z delom komisije po oddanem poročilu in izkazu stroškov.

16. člen
Ob presojanju o predlogih za podelitev nagrad ZDUS komisija za nagrade piše zapisnik, ki ga po opravljenem delu preda IO ZDUS in ga tako seznani s svojimi odločitvami.Komisija lahko določi zunanjega zapisnikarja, a le z vedenjem IO ZDUS. Končnizapisnik mora vsebovati seznam z imeni vseh predlaganih kandidatov in imena nagrajencev.

17. člen
Ob predlogih za podelitev nagrad ZDUS mora komisija pripraviti tudi pisno obrazložitev.

18. člen
Nagrade ZDUS na predlog komisije vsako leto podeljuje predsednik/predsednica IO ZDUS, v njegovi/njeni odsotnosti pa podpredsednik/podpredsednica. Če pa je tudi tazadržan/-a, nagrade podeli predsednik/predsednica komisije za nagrade ali pa član/članica IO ZDUS.

19. člen
Člani komisije za nagrade izvolijo predsednika/predsednico.

20. člen
Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS vsako leto najkasneje do 20. januarja s priporočeno pošto ali po elektronski pošti s povratnico pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijoin s posnetkom predstav. Posnetke je treba poslati elektronsko (povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov, poslanih po redni pošti, IO ZDUS ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano “nagrade ZDUS”. Predlogi, poslani po določenemroku, ne bodo upoštevani.
Kandidate za igralski nagradi ZDUS “Duša Počkaj” in igralsko nagrado ZDUS “Marija Vera” za življenjsko delo predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani/članice. Predlogi za nagrado ZDUS “Marija Vera” ostanejo v veljavi šest let in se priključijovsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisija obravnava enakovredno skupaj z na novo prispelimi.
Razpis za vse nagrade ZDUS je javen in se objavi najkasneje mesec dni pred iztekom roka za oddajo predlogov. Razpis izda predsednik/predsednica IO ZDUS ali tajnik/tajnica IO ZDUS. Razpis se lahko objavi tudi v tiskanih medijih in na svetovnemspletu, če finančna sredstva to dopuščajo.

21. člen
IO ZDUS je dolžan informacijo o prejemnikih nagrad posredovati sredstvom javnegaobveščanja, gledališkim in drugim umetniškim vodstvom in po potrebi ministrstvu za kulturo.

22. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Izvršilni odbor ZDUS.

23. člen
Morebitne spremembe ali dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku.

Ljubljana, 11. 12. 2018 Saša Pavček, predsednica