Petek, 31. maj 2024

Štipendija Sklada Jerneja Šugmana 2024/25

Razpis

Javni poziv k razpisu štipendij Združenja dramskih umetnikov Slovenije iz sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2024/2025.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), razpisuje celoletno štipendijo za umetniško izobraževanje na področju dramskih umetnosti.

Štipendijo za obdobje 12 mesecev se podeljuje za študijsko leto 2024/2025.

Štipendija Sklada je namenjena izključno dodatnemu izobraževanju.

Ob uspešnih študijskih rezultatih, je mogoče podaljšanje štipendijskega razmerja.

ZDUS si pridržuje pravico, da razpisane štipendije ne podeli, v kolikor po mnenju Strokovne komisije nobena izmed prispelih prijav ni ustrezna. Prav tako si ZDUS pridržuje pravico, da mesečni znesek štipendije zviša/zniža glede na predlog Strokovne komisije.

Na razpis se lahko prijavijo:

– študent/ke/i zadnjega letnika dodiplomskega študija;

– študent/ke/i zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;

– študent/ke/i podiplomskega študija;

– absolvent/ke/i dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;

– študent/ke/i dodiplomskega študija v tujini;

– mlade/i gledališke/i ustvarjalke/ustvarjalci in raziskovalke/raziskovalci (samozaposlen/e/i, brezposeln/e/i ali zaposlen/e/i, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti in nameravajo nadaljevati podiplomski študij oziroma specializacijo na področju, ki se nanaša na dramsko umetnost;

- samozaposlene/samozaposleni na področju kulture, ki nameravajo nadaljevati študij, ki vključuje področje dramskih umetnosti.

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;

– niso družbeniki gospodarskih družb;

– ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;

Kandidatke/kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

– dokazilo o statusu (študent/ka, samozaposlen/a, brezposeln/a, zaposlen/a);

– dokazilo o dosedanjem učnem oziroma študijskem uspehu;

– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto;

– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in ciljev;

– predstavitev osnovne zamisli, ideje za študijsko oziroma izobraževalno, ali strokovno podprto umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);

– pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študentke/i, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:

– potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Razpis velja tudi za samozaposlene v kulturi, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic in imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujejo, da so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti in želijo nadaljevati izobraževanje.

Kandidati, ki so vpisani v razvid samozaposlenih, kar pa ni pogoj za prijavo, naj v prilogi navedejo svojo zaporedno številko iz seznama evidence.

Kandidatke/i se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 30. 6. 2024.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu s postopki in z merili Sklada Jerneja Šugmana.

Pravilnik

Izbrana/i kandidatka/kandidat bo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenila/sklenil pogodbo o prejemanju štipendije. S podpisom pogodbe o štipendiji kandidati postanejo pridruženi člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Njihov status v društvu ureja statut društva.

Kandidatka/kandidat bo o rezultatih obveščena/obveščen predvidoma v enem (1) mesecu od zaključka razpisa, najkasneje pa v začetku meseca septembra.

Javna razglasitev prejemnikov štipendije bo predvidoma meseca septembra.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov.